nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  tại sao cần phải lặt lá mai trước tết? (34 views)

2 Nov 2023 11:30

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h2>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trước l&uacute;c xem thời điểm lặt l&aacute; </span></span> </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">b&aacute;n mai v&agrave;ng tết 2024</span></span></span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> trước tết bao nhi&ecirc;u ng&agrave;y l&agrave; ph&ugrave; hợp, h&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i Nhận định l&yacute; do n&ecirc;n lặt l&aacute; mai trước Tết.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Việc bỏ l&aacute; mai gi&uacute;p c&acirc;y tập năng lượng trở n&ecirc;n mạnh mẽ nụ hoa mới v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng nụ h&ocirc;n non. </span><span style="vertical-align: inherit;">L&aacute; mai xanh thường xuy&ecirc;n v&agrave; sẽ ti&ecirc;u tốn năng lượng của c&acirc;y để duy tr&igrave; sự sống. </span><span style="vertical-align: inherit;">Do đ&oacute;, bằng c&aacute;ch loại bỏ l&aacute;, c&acirc;y c&oacute; thể d&agrave;nh nhiều năng lượng hơn để tăng cường v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng nụ hoa. </span><span style="vertical-align: inherit;">Điều n&agrave;y l&agrave;m cho c&acirc;y mai c&oacute; khả năng ra hoa đẹp v&agrave; nở đ&uacute;ng thời điểm giải quyết vấn đề quan trọng trong dịp Tết.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kh&ocirc;ng chỉ vậy, hoa mai v&agrave;ng thường được coi l&agrave; biểu tượng của sự thịnh vượng v&agrave; cường thịnh, Thế n&ecirc;n việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai v&agrave;ng v&agrave; đảm bảo n&oacute; nở đ&uacute;ng dịp Tết rất quan trọng đối với người d&acirc;n Việt Nam. </span><span style="vertical-align: inherit;">Người xưa tin rằng nếu như mai nở v&agrave;o ng&agrave;y m&ugrave;ng 1 Tết th&igrave; sẽ l&agrave; b&aacute;o trước cho một năm mới tr&agrave;n trề may mắn v&agrave; t&agrave;i lộc. </span><span style="vertical-align: inherit;">Điều n&agrave;y thể hiện sự kỳ vọng v&agrave; hy vọng v&agrave;o một năm mới tốt l&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t đạt.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">LẶT L&Aacute; MAI TRƯỚC TẾT bao nhi&ecirc;u NG&Agrave;Y?</span></span></span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Việc l&agrave;m l&aacute; mai v&agrave;o thời điểm th&iacute;ch hợp l&agrave; rất quan trọng để đảm bảo rằng c&acirc;y mai sẽ dọn hoa đ&uacute;ng dịp Tết. </span><span style="vertical-align: inherit;">C&ocirc;ng cụ giải quyết c&oacute; thể gi&uacute;p l&aacute; mai c&oacute; thể thay đổi trong khoảng thời gian n&agrave;y sang một năm t&ugrave;y chọn kh&aacute;c để thay đổi trong lịch &acirc;m v&agrave; năm nhuận.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tuy thế, người ta thường khởi động lặt l&aacute; mai trước Tết khoảng 15 tới 20 ng&agrave;y. </span><span style="vertical-align: inherit;">Tương tự với ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 15 th&aacute;ng Chạp(tức khoảng thời gian giữa th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch).</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ngo&agrave;i ra việc lặt l&aacute; mai trước Tết bao tay ng&agrave;y cũng phụ thuộc v&agrave;o nguy&ecirc;n tố tiết kiệm v&agrave; hiện trạng nụ hoa.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Đặt l&aacute; mai trước Tết bao tay ng&agrave;y?</span></span></span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dựa v&agrave;o thời gian</span></span></span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">C&acirc;y mai căng thẳng với sự thay đổi trong điều kiện thời tiết v&agrave; m&ocirc;i trường, v&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể t&aacute;c động để giải quyết vấn đề của ch&uacute;ng.</span></span></span>

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Thời tiết ấm n&oacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m cho c&acirc;y mai của </span></span> </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">mai v&agrave;ng ở bến tre</span></span></span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"> <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> lớn mạnh tốc độ hơn v&agrave; l&aacute; thư gi&atilde;n sớm hơn so với thời gian tiết lạnh. </span><span style="vertical-align: inherit;">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, thời gian lặt l&aacute; mai c&oacute; thể l&ugrave;i lại v&agrave;i ng&agrave;y n&ecirc;n b&igrave;nh thường v&agrave;o thời điểm đ&oacute; tiết ấm &aacute;p, thường l&ugrave;i lại khoảng thời gian trong khoảng ng&agrave;y 18 &ndash; 20 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.</span></span></span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Thời tiết lạnh hoặc hơi lạnh c&oacute; thể l&agrave;m cho c&acirc;y mai cứng chắc chậm hơn v&agrave; l&aacute; mai ủ mịn hơn. </span><span style="vertical-align: inherit;">Trong trường hợp n&agrave;y, giai đoạn lặt l&aacute; mai c&oacute; thể cần bắt đầu sớm hơn để đảm bảo rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; đủ thời gian để vận chuyển đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết. </span><span style="vertical-align: inherit;">Việc bắt đầu đặt l&aacute; n&ecirc;n kể từ ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch.</span></span></span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Thời tiết c&oacute; nắng k&egrave;m gi&oacute; mạnh c&oacute; thể l&agrave;m cho c&acirc;y mai lớn mạnh tốc độ hơn v&agrave; l&aacute; mai ủ mầm sớm hơn, g&acirc;y nguy hiểm cơ hoa nở sớm hơn dịp Tết. </span><span style="vertical-align: inherit;">V&igrave; vậy, việc đặt l&aacute; mai v&agrave;o khoảng 15 - 17 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch l&agrave; một phương ph&aacute;p tốt để hạn chế vấn đề n&agrave;y.</span></span></span>

</li>
</ul>
<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dựa v&agrave;o nụ h&ocirc;n</span></span></span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Quan s&aacute;t k&iacute;ch thước v&agrave; sự vững chắc của nụ hoa mai l&agrave; một biện ph&aacute;p quan trọng để x&aacute;c định n&ecirc;n đặt l&aacute; mai trước Tết bao tay ng&agrave;y. </span><span style="vertical-align: inherit;">Việc quan s&aacute;t nụ hoa mai gi&uacute;p bạn biết được l&uacute;c n&agrave;o c&acirc;y mai sẽ bắt đầu chuẩn h&oacute;a. </span><span style="vertical-align: inherit;">Dựa tr&ecirc;n k&iacute;ch thước v&agrave; trường hợp tăng trưởng của nụ hoa, c&aacute;c bạn c&oacute; cơ chế x&aacute;c định giải quyết vấn đề ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</span></span></span>

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">For mai v&agrave;ng 5 c&aacute;nh</span></span></span>

</li>
</ul>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nếu như nụ hoa c&ograve;n nhỏ th&igrave; n&ecirc;n đặt l&aacute; v&agrave;o ng&agrave;y 13 - 14 th&aacute;ng nạp. </span></span></span>
<span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">v&iacute; dụ như nụ hoa tr&ograve;n, nhưng chưa đến th&igrave; n&ecirc;n đặt l&aacute; v&agrave;o th&aacute;ng Chạp. </span><span style="vertical-align: inherit;">(Đức ng&agrave;y 16-17/ 12 &acirc;m lịch)</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nếu như nụ hoa to hơn th&igrave; n&ecirc;n đặt l&aacute; v&agrave;o ng&agrave;y 19 th&aacute;ng tải (th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch)</span></span></span>

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">For mai v&agrave;ng hơn 5 c&aacute;nh</span></span></span>

</li>
</ul>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Loại n&agrave;y thường được thu hoạch hơn mai 5 c&aacute;nh v&agrave;i ng&agrave;y. </span><span style="vertical-align: inherit;">Như thế n&ecirc;n cần lặt l&aacute; mai trước 1 tuần so với mai 5 c&aacute;nh. </span><span style="vertical-align: inherit;">Tức l&agrave; n&ecirc;n đặt trong khoảng thời gian ng&agrave;y 9-10 th&aacute;ng tải.</span></span></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Xem th&ecirc;m: </span></span> </span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">https://vuonmaihoanglong.com/mai-sieu-bong-binh-loi/</span></span>

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy