nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách Xử Lý Mai Nở Muộn (77 views)

6 Nov 2023 13:51

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h3>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">t&igrave;nh trạng tr&aacute;i lại, hoa c&oacute; thể nở sớm ở tr&ecirc;n hoặc c&oacute; biểu hiện nở muộn, l&aacute; mai của </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> bị &uacute;a v&agrave;ng, nụ lớn. Trong t&igrave;nh huống n&agrave;y, bạn n&ecirc;n h&aacute;i l&aacute; muộn hơn dự định, khoảng 20 th&aacute;ng Chạp. Một c&aacute;ch như vậy để k&iacute;ch th&iacute;ch ra hoa sớm l&agrave; ngưng tưới 1 vụ n&agrave;y v&agrave; b&oacute;n th&ecirc;m ph&acirc;n NPK 5-0-2 hoặc ph&acirc;n đạm l&acirc;n ur&ecirc; pha lo&atilde;ng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch xử l&yacute; mai nở muộn</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều n&agrave;y sẽ rất tuyệt vời trong việc ngăn dự ph&ograve;ng hoa nở sớm. Hơn thế nữa, c&oacute; thể b&oacute;n ph&acirc;n lo&atilde;ng để th&uacute;c hoa mai ra hoa muộn v&agrave; ức chế sự ph&aacute;t triển của hoa mai ở </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">. C&ocirc;ng thức pha lo&atilde;ng l&agrave; 1 th&igrave;a ph&acirc;n ur&ecirc; pha với 8 l&iacute;t nước v&agrave; tưới với mật độ 5 ng&agrave;y 1 lần tưới.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những c&aacute;ch chăm s&oacute;c hoa mai v&agrave;ng dịp Tết m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i san sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y Mong rằng sẽ gi&uacute;p c&acirc;y mai nh&agrave; bạn nở đ&uacute;ng độ trong dịp Tết, gi&uacute;p kh&ocirc;ng kh&iacute; gia đ&igrave;nh th&ecirc;m vui tươi, chứa chan sắc xu&acirc;n hơn bao giờ hết.</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">b&aacute;c B&agrave;y Mai Trong Những Ng&agrave;y Tết</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phải đặt lọ hoa ở nơi tho&aacute;ng m&aacute;t, đủ &aacute;nh s&aacute;ng, kh&ocirc;ng để sắp quạt, lỗ th&ocirc;ng kh&aacute; v&igrave; sẽ l&agrave;m thất tho&aacute;t nhiều nước v&agrave;o buổi s&aacute;ng, ra hoa, nụ sớm. Bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để mai qu&aacute; tối v&igrave; mai sẽ kh&ocirc;ng đủ &aacute;nh s&aacute;ng để quang hợp, chồi sẽ vững mạnh, l&aacute; nhanh ra v&agrave; hoa sẽ rụng sớm.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n để mai qu&aacute; tối v&igrave; mai sẽ kh&ocirc;ng đủ &aacute;nh s&aacute;ng để quang quẻ hợp,</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">giảm thiểu đặt mai sắp những b&oacute;ng đ&egrave;n c&oacute; c&ocirc;ng suất to v&igrave; sẽ qu&aacute; s&aacute;ng, hơi n&oacute;ng sẽ mai dong nở hoa v&agrave; nhanh t&agrave;n. Nếu cắm c&agrave;nh mai v&agrave;o b&igrave;nh n&ecirc;n nhổ ngay sau khi cắt để bảo quản nhựa v&agrave; khắc phục vi khuẩn g&acirc;y thối c&agrave;nh. Thay nước sạch phổ biến lần hoặc cho 1 vi&ecirc;n Aspirin/ l&iacute;t nước để khắc phục vi khuẩn g&acirc;y thối c&agrave;nh, thối hoa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy