nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Xử lý cho mai ra hoa sớm (35 views)

7 Nov 2023 15:34

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h3>


<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong t&igrave;nh trạng thấy l&aacute; </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đ&atilde; gi&agrave;, nhưng nụ mai c&ograve;n hơi nhỏ, c&oacute; thể sẽ nở trễ hơn Tết, Như thế n&ecirc;n c&aacute;c bạn cần tuốt l&aacute; sớm cỡ trong khoảng ng&agrave;y 10 - 12 th&aacute;ng Chạp, nghỉ tưới nước một ng&agrave;y cho kh&ocirc; nhựa, rồi tưới th&uacute;c th&ecirc;m ph&acirc;n NPK (10-55-10), pha 10 g cho 8 l&iacute;t nước, khoảng 5 ng&agrave;y tưới 1 lần, rồi tiếp diễn tưới nước lại thường ng&agrave;y. Đến cỡ ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp thấy nụ hoa bung vỏ trấu l&agrave; hoa sẽ nở đ&uacute;ng Tết, n&ecirc;n đổi qua tưới loại ph&acirc;n NPK (6-30-30) để giữ cho hoa lớn đẹp v&agrave; l&acirc;u t&agrave;n.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong t&igrave;nh huống tuốt l&aacute; trễ, c&acirc;y ra hoa kh&ocirc;ng đ&uacute;ng dịp Tết, c&oacute; thể ứng dụng 1 v&agrave;i giải ph&aacute;p ngay sau đ&acirc;y để th&uacute;c hoa trổ sớm:</span>

<p dir="ltr">

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;">Phun ướt những mầm hoa khi trời nắng cho những c&acirc;y mai chưa bung vỏ trấu.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr">

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;">Tưới nước ấm v&agrave;o gốc c&acirc;y l&uacute;c tiết trời qu&aacute; lạnh.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr">

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;">Đặt nước đ&aacute; l&ecirc;n mặt đất sắp gốc.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr">

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;">Tưới rửa nụ, b&uacute;p hoa v&agrave;o l&uacute;c s&aacute;ng sớm.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr">

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt;">Ngắt đọt non th&uacute;c ra hoa sớm.</span>

</li>
</ul>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">d&ugrave;ng đ&egrave;n cao &aacute;p thắp s&aacute;ng v&agrave;o khi 7 - 8 giờ tối hằng đ&ecirc;m c&oacute; thể th&uacute;c mai nở sớm 2 - 3 ng&agrave;y.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">d&ugrave;ng h&oacute;a chất, c&aacute;c loại thuốc th&uacute;c đẩy hoa ra sớm (thời điểm d&ugrave;ng sau khi tuốt l&aacute; hai - 3 ng&agrave;y).</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">một v&agrave;i chế phẩm thường sử dụng l&agrave; Methyl Parathion, hay Monitor, Miracle-gro, Yogen, HVP, Aron, Decamon,... Liều lượng 10 - 20 ml/b&igrave;nh 8 l&iacute;t nước, phun 1 lần l&agrave; hoa mai sẽ nở ngay</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">3. Xử l&yacute; cho mai ra hoa muộn</span></h3>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thấy l&aacute; mai v&agrave;ng, </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mua mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> &uacute;a sắp rơi rụng, nụ mai đ&atilde; hơi to, c&oacute; thể hoa mai sẽ nở sớm hơn Tết. Trong trường hợp n&agrave;y n&ecirc;n tuốt l&aacute; trễ, đợi đến khoảng ng&agrave;y 20 th&aacute;ng Chạp h&atilde;y tuốt l&aacute;, cũng ngưng tưới nước một ng&agrave;y v&agrave; tưới th&ecirc;m ph&acirc;n NPK (5-0-2), hoặc ph&acirc;n lạnh như ph&acirc;n ur&ecirc; pha lo&atilde;ng, để h&atilde;m cho hoa mai nở trễ. Pha 1 muỗng ca-fe ph&acirc;n ur&ecirc; cho 8 l&iacute;t nước, 5 ng&agrave;y tưới một lần, cũng c&oacute; thể lấy vải đen bao tr&ugrave;m c&acirc;y mai lại. Nếu thấy c&acirc;y mai c&oacute; l&aacute; non phổ biến qu&aacute; th&igrave; n&ecirc;n lấy k&eacute;o nhỏ cắt tỉa bỏ bớt.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">t&igrave;nh huống chưa đến ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp, c&acirc;y mai đ&atilde; bung vỏ trấu, cần đặt c&acirc;y nơi r&acirc;m m&aacute;t. Tưới đẫm nước, hạn chế l&agrave;m &uacute;ng rễ. Đ&agrave;o nhẹ qu&agrave;nh gốc l&agrave;m đứt 1 số rễ c&aacute;m (rễ nhỏ).</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/top-10-vuon-mai-vang-lon-nhat-ben-tre-hien-nay/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy