nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  3 bước khôi phục cây mai hiệu quả (43 views)

14 Nov 2023 14:15

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h2>


<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">thao t&aacute;c 1: Cắt tỉa c&agrave;nh, rễ</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Việc trước ti&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m đ&oacute; l&agrave; cắt tỉa c&agrave;nh. T&ugrave;y v&agrave;o h&igrave;nh trạng v&agrave; k&iacute;ch thước của mai m&agrave; c&aacute;c bạn c&oacute; c&aacute;ch tỉa cho ph&ugrave; hợp. C&oacute; thể l&agrave; tỉa theo d&aacute;ng c&acirc;y th&ocirc;ng &ndash; c&agrave;nh tr&ecirc;n ngắn hơn c&agrave;nh dưới.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">b&igrave;nh thường bạn sẽ cắt bỏ 1/3 c&agrave;nh </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn mai v&agrave;ng b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đi. Loại bỏ những nụ, hoa, tr&aacute;i v&agrave; những c&agrave;nh s&acirc;u bệnh (thu t&aacute;n, cắt ngắn c&agrave;nh). Do hệ rễ bị hư hại ko c&ograve;n đủ sức gi&uacute;p c&agrave;nh lớn mạnh mạnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lưu &yacute;: sử dụng dụng cụ chuy&ecirc;n dụng để cắt tỉa, hạn chế vết cắt bị dập n&aacute;t. Sau l&uacute;c xử l&yacute; xong vết cắt cần được qu&eacute;t nước v&ocirc;i hoặc keo liền sẹo để ngừa nấm bệnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi cắt c&agrave;nh ch&uacute;ng ta tiến h&agrave;nh cắt rễ. N&ecirc;n bứng hết cả c&acirc;y l&ecirc;n để cắt rễ, cắt hết đầy đủ phần rễ đ&atilde; bị hư thối.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&oacute; thể cắt hết 2/3 bộ rễ, chỉ cần để lại 1/3 l&agrave; được. Sau khi cắt d&ugrave;ng nước sạch rửa sạch lớp đất cũ b&aacute;m tr&ecirc;n hệ rễ.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">thao t&aacute;c 2: Thay đất cũ</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">số đ&ocirc;ng đất trồng cũ ch&uacute;ng ta n&ecirc;n bỏ hết, thay mới ho&agrave;n to&agrave;n bằng đất mới. C&oacute; thể chọn lọc tự phối trộn đất trồng mới hoặc sử dụng đất trồng đ&atilde; được phối trộn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thay đất mới cho mai nhẹ nh&agrave;ng hạn chế tổn thương hệ rễ</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch 1: Tự phối trộn đất trồng</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">N&ecirc;n d&ugrave;ng hổ lốn xơ dừa + tro trấu + đất + ph&acirc;n giun đất quế Sfarm với tỷ lệ 1:1:1:1 hoặc vi&ecirc;n đất nung/ sỏi nhẹ Sfarm + xơ dừa + tro trấu + đất + ph&acirc;n tr&ugrave;n quế trộn theo tỷ lệ 1:1:1:1:1 để trồng lại tạo điều kiện cho bộ rễ dễ vững mạnh, tiếp nhận dinh dưỡng tốt nhất.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch 2: sử dụng đất sạch hữu cơ SFARM chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hoa &ndash; kiểng</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; Đất sạch gồm c&aacute;c th&agrave;nh phần hữu cơ như ph&acirc;n tr&ugrave;n, ph&acirc;n g&agrave;, bột neem, hệ VSV&hellip;</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; Được phối trộn theo tỷ lệ th&iacute;ch hợp gi&uacute;p phục hồi c&acirc;y mai ở </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai v&agrave;ng lớn nhất</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> sau Tết ho&agrave;n hảo.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; cung cấp gần như dinh dưỡng v&agrave; th&uacute;c đẩy hệ rễ ph&aacute;t triển khỏe mạnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&ndash; hạn chế c&aacute;c bệnh tr&ecirc;n rễ, th&acirc;n v&agrave; l&aacute; của c&acirc;y.</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">thao t&aacute;c 3: sử dụng thuốc th&uacute;c đẩy ra rễ kết hợp bổ sung hoạt chất cho c&acirc;y nghỉ dưỡng ch&oacute;ng v&aacute;nh</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xong c&ocirc;ng đoạn trồng lại tr&ecirc;n đất mới, để c&acirc;y mai nghỉ dưỡng nhanh n&ecirc;n d&ugrave;ng th&ecirc;m N3M &ndash; thuốc k&iacute;ch rễ với nồng độ thấp, kh&ocirc;ng g&acirc;y hại c&acirc;y. Pha lo&atilde;ng theo tỷ lệ 20gr/10 l&iacute;t nước sạch v&agrave; tưới đẫm.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau ấy n&ecirc;n đưa những c&acirc;y nhỏ v&agrave;o nơi m&aacute;t mẻ, những c&acirc;y lớn ko chuyển động được c&oacute; thể d&ugrave;ng lưới che nắng gi&uacute;p c&acirc;y sinh trưởng vững mạnh tốt hơn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khoảng 15-20 ng&agrave;y, b&oacute;n bổ sung ph&acirc;n hữu cơ cho c&acirc;y. C&oacute; thể tuyển lựa ph&acirc;n tr&ugrave;n quế dạng vi&ecirc;n n&eacute;n hoặc dạng bột. Gi&uacute;p c&acirc;y ổn định v&agrave; vững mạnh hệ rễ một c&aacute;ch ngẫu nhi&ecirc;n.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/mai-sieu-bong-binh-loi/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy