nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  công tác chăm sóc mai vàng tháng 7 tới tháng 10 (38 views)

27 Nov 2023 13:56

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h2>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn vững mạnh nụ hoa của </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai đẹp</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> lại v&agrave;o giai đoạn trời mưa dầm, n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; l&aacute; c&acirc;y cũng bị ướt n&ecirc;n nấm mốc, r&ecirc;u dễ ph&aacute;t triển, đất trong chậu cũng ẫm ướt phải thường xuy&ecirc;n kiểm tra xem chậu c&oacute; bị đọng nước kh&ocirc;ng?</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nếu thấy đất trong chậu tho&aacute;t nước chậm hoặc đọng nước phải r&agrave; so&aacute;t v&agrave; th&ocirc;ng lỗ tho&aacute;t nước cho chậu.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phải c&oacute; gắng giữ bộ l&aacute; cho c&acirc;y để việc quang hợp được tiện dụng, nụ hoa tăng trưởng ho&agrave;n chỉnh hơn. Trường hợp để s&acirc;u rầy hoặc nấm l&aacute; ph&aacute; họai một phần l&aacute; bị rụng đi v&agrave; c&acirc;y c&oacute; thể trổ hoa l&uacute;c trời giảm mưa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ch&uacute; &yacute; từ th&aacute;ng 7 trở đi (cao điểm th&aacute;ng 8) nhện đỏ bắt đầu vững mạnh, đ&acirc;y l&agrave; loại s&acirc;u bọ tấn c&ocirc;ng ph&iacute;a tr&ecirc;n l&aacute; trong khoảng b&aacute;nh tẻ đến l&agrave; gi&agrave;, lớp biểu so b&igrave; mặt tr&ecirc;n l&aacute; bị hư g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc quang quẻ hợp của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">từ khi rằm th&aacute;ng 7 trở đi việc bấm đọt, tỉa c&agrave;nh đều phải ngưng hẳn. Lưu &yacute; kiểm tra đều đặn vườn v&iacute; như thấy c&oacute; hiện tượng s&acirc;u bệnh phải phun thuốc ph&ograve;ng trị ngay. V&iacute; như kh&ocirc;ng nhu yếu th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n thay chậu trong những th&aacute;ng mưa dầm.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">kiểm tra chậu thường xuy&ecirc;n xem c&oacute; bị b&iacute;t lỗ l&agrave;m nước đọng hay ko nếu nước tho&aacute;t chậm phải th&ocirc;ng ngay lỗ th&oacute;at nước, nếu để nước đọng l&acirc;u một phần l&ocirc;ng h&uacute;t bị hư ngăn cản việc thu nhận nguồn dinh dưỡng của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">3: c&ocirc;ng t&aacute;c th&aacute;ng 9 v&agrave; th&aacute;ng 10 (giai đoạn h&igrave;nh th&agrave;nh)</span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tới đ&acirc;y th&igrave; đ&ocirc;ng đảo </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đ&atilde; giới hạn sinh trưởng, l&aacute; mai v&agrave;ng đ&atilde; gi&agrave; đi. Chỉ chờ ng&agrave;y lặt l&aacute; để ra ho&aacute;. Nhiệm vụ của ch&uacute;ng ta b&acirc;y giờ l&agrave; l&agrave;m sao giữ cho được bộ l&aacute; c&acirc;y lu&ocirc;n xanh tới rằm th&aacute;ng 12. Đối với những c&acirc;y c&oacute; t&agrave;n l&aacute; sum xu&ecirc; v&agrave; xanh mượt v&agrave; nụ đều th&igrave; c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng cần phải lo g&igrave; cả.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ch&uacute;ng ta chỉ b&oacute;n ph&acirc;n NPK với dynamic thật lo&atilde;ng bằng &frac14; liều sử dụng đầu năm v&agrave; 2 tuần 1 lần l&agrave; được. Nhưng th&agrave;nh phần NPK đều nhau hoặc K cao hơn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nếu như bạn kh&ocirc;ng r&agrave;nh, tốt nhất ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&oacute;n th&ecirc;m NPK m&agrave; chỉ cần b&oacute;n dynamic l&agrave; đủ. Giả dụ c&acirc;y nụ nhỏ th&igrave; c&oacute; thể b&oacute;n th&ecirc;m NPK c&oacute; Kali phổ th&ocirc;ng, nhưng điều n&agrave;y cũng rất hiểm nguy v&iacute; như b&oacute;n ko đ&uacute;ng c&acirc;y sẽ ra hoa sớm v&iacute; như c&aacute;c bạn b&oacute;n v&agrave; coi ng&oacute; ko đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y vẫn c&ograve;n mưa dầm v&agrave;o đầu th&aacute;ng 9 sau đ&oacute; giảm dần tới cuối th&aacute;ng 10 th&igrave; giảm hẳn, nụ hoa đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; sẵn s&agrave;ng bung ra l&uacute;c đủ điều kiện, Như thế n&ecirc;n người chăm s&oacute;c mai phải biết điều chỉnh bộ l&aacute; cho c&acirc;y, tay nghề hơn thua nhau l&agrave; ở c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y, nếu như để mai &iacute;t l&aacute; qu&aacute; th&igrave; c&oacute; khả năng sẽ nở l&uacute;c mưa giảm hẵn, để mai đa dạng l&aacute; qu&aacute; th&igrave; nụ hoa ko ph&aacute;t triển tốt được v&agrave; c&oacute; khi mai lại bung c&agrave;nh non nữa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Vậy n&ecirc;n việc điều chỉnh bộ l&aacute; cho mai v&agrave;ng rất cấp thiết (phải dựa v&agrave;o kinh nghiệm từng v&ugrave;ng).</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nguy&ecirc;n tắc chung l&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng ph&acirc;n c&oacute; h&agrave;m lượng đạm cao trong c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y nhưng nếu như bộ l&aacute; qu&aacute; &iacute;t lại gi&agrave; qu&aacute; th&igrave; phải sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; loại 20-20 -10 phun để tạo th&ecirc;m l&aacute; non k&egrave;m giữ sự lớn mạnh nụ th&agrave;nh hoa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">trường hợp c&acirc;y c&ograve;n bộ l&aacute; xanh rợp phải biết siết nước để một &iacute;t l&aacute; mai v&agrave;ng v&agrave; rụng đi giảm bớt bộ l&aacute; để nhựa nu&ocirc;i chồi hoa. Việc n&agrave;y rất nghi&ecirc;m trọng v&iacute; như ta T&igrave;m hiểu ko đ&uacute;ng l&agrave;m l&aacute; rụng qu&aacute; rộng r&atilde;i đầu mối bung giả dụ ko kinh nghiệm v&agrave; ko c&oacute; thời gian theo d&otilde;i l&uacute;c siết nước th&igrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m. T&igrave;nh trạng mưa giảm, trời nắng nhiều phải tưới c&acirc;y &iacute;t nhất mỗi c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng lần.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy