tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

  Cách chăm sóc cây mai vàng nở đúng dịp Tết (45 views)

23 Mar 2024 07:52

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&aacute;ch chăm s&oacute;c c&acirc;y mai v&agrave;ng nở đ&uacute;ng dịp Tết

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hinh anh cay mai vang được xem l&agrave; một trong những loại hoa đặc trưng của ng&agrave;y Tết truyền thống. Với hoa mai v&agrave;ng, kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh. Miền Bắc thường chọn hoa đ&agrave;o để trang tr&iacute; Tết, trong khi đ&oacute;, miền Nam th&igrave; th&iacute;ch c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng v&agrave; hầu như mọi nh&agrave; đều trang tr&iacute; &iacute;t nhất một chậu hoa mai v&agrave;ng để đ&oacute;n Tết h&agrave;ng năm. Việc chăm s&oacute;c c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng để ch&uacute;ng c&oacute; thể nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết c&agrave;ng trở n&ecirc;n quan trọng hơn.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Hoa mai v&agrave;ng l&agrave; biểu tượng của ng&agrave;y Tết v&igrave; người ta tin rằng hoa mai v&agrave;ng mang lại may mắn, hạnh ph&uacute;c v&agrave; thịnh vượng cho gia đ&igrave;nh trong năm mới. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng cũng c&oacute; khả năng xua đuổi điều xấu.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Để c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết, bạn cần ch&uacute; &yacute; đến việc chăm s&oacute;c, b&oacute;n ph&acirc;n, v&agrave; tưới nước. Việc tạo nụ hoa d&agrave;y đặc cho hoa mai v&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o việc chăm s&oacute;c v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n đ&uacute;ng c&aacute;ch. B&oacute;n ph&acirc;n đ&uacute;ng liều lượng sẽ gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt v&agrave; ra nhiều nụ hoa hơn.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc hoa mai v&agrave;ng ra nhiều nụ phụ thuộc v&agrave;o thời tiết, n&ecirc;n bạn cần canh thời điểm để ngừng sử dụng c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng v&agrave;o th&aacute;ng 5 &acirc;m lịch. Đối với c&acirc;y mai đến th&aacute;ng 7 &acirc;m lịch m&agrave; vẫn sinh trưởng mạnh, bạn n&ecirc;n ngưng b&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; sử dụng chất ức chế sinh trưởng để hướng c&acirc;y ngưng sinh trưởng v&agrave; bắt đầu kết nụ n&ecirc;u bạn muốn một c&acirc;y mai to lớn h&atilde;y tiếp tục b&oacute;n ph&acirc;n để c&acirc;y mai trở th&agrave;nh một c&acirc;y mai vang khung .

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc hoa mai v&agrave;ng nở đ&uacute;ng dịp Tết c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o việc chăm s&oacute;c, b&oacute;n ph&acirc;n, tưới nước v&agrave; tuốt l&aacute;. Từ th&aacute;ng 10 &acirc;m lịch, hạn chế b&oacute;n ph&acirc;n c&oacute; h&agrave;m lượng đạm cao v&agrave; sử dụng ph&acirc;n l&acirc;n để gi&uacute;p c&acirc;y ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa. Từ giữa đến cuối th&aacute;ng 11 &acirc;m lịch, bạn cần ngưng b&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước để chuẩn bị tuốt l&aacute;. Đến ng&agrave;y 7-10 th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch, nếu thấy hoa mai sung sức v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nụ lớn, bạn cần lặt l&aacute; mai khoảng 18-20 th&aacute;ng Chạp. Ngược lại, nếu c&acirc;y mai kh&ocirc;ng sung sức v&agrave; chỉ mới xuất hiện nụ nhỏ, bạn cần tuốt l&aacute; khoảng ng&agrave;y 13-16 th&aacute;ng Chạp.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trước khi lặt l&aacute;, bạn cần ngừng tưới nước 2-3 ng&agrave;y để dễ lặt hơn, sau đ&oacute;, bạn c&oacute; thể tưới lại nước v&agrave; phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute;. Nếu thời điểm đến ng&agrave;y Tết, hoa c&aacute;i chưa bung vỏ lụa, bạn n&ecirc;n ngưng tưới v&agrave; phơi ngo&agrave;i nắng. Sau đ&oacute;, bạn c&oacute; thể tưới lại nước v&agrave; phun ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; để k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở sớm đ&uacute;ng dịp Tết.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc chăm s&oacute;c c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng để chuẩn bị cho hoa nở đ&uacute;ng dịp Tết l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, nhưng n&oacute; đem lại gi&aacute; trị lớn cho kh&ocirc;ng gian v&agrave; tinh thần trong dịp lễ.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&aacute;ch xử l&yacute; khi Hoa Mai nở sớm hoặc muộn

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Khi Hoa Mai nở muộn

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Khi l&aacute; Mai đ&atilde; bắt đầu gi&agrave; m&agrave; nụ hoa vẫn nhỏ so với b&igrave;nh thường, đ&oacute; l&agrave; dấu hiệu của Mai nở muộn. Để giải quyết vấn đề n&agrave;y, bạn cần lặt l&aacute; Mai sớm hơn so với thường lệ, khoảng từ ng&agrave;y 10 đến 12 th&aacute;ng Chạp. Ngo&agrave;i ra, bạn cũng cần ngừng tưới nước trong một ng&agrave;y, sau đ&oacute; thay bằng việc tưới ph&acirc;n NPK pha lo&atilde;ng với tỷ lệ 10g cho 8 l&iacute;t nước, mỗi 5 ng&agrave;y/1 lần. Nếu đến ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp, hoa c&oacute; dấu hiệu nụ bung vỏ trấu, th&igrave; chắc chắn hoa sẽ nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nếu bạn lặt l&aacute; qu&aacute; muộn, hoa sẽ kh&ocirc;ng nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết. Để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng một số biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở sớm như:

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Phun ướt nhẹ nh&agrave;ng l&ecirc;n c&aacute;c mầm hoa khi trời nắng để khuyến kh&iacute;ch nụ hoa bung vỏ trấu.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tưới nước ấm v&agrave;o gốc c&acirc;y khi thời tiết trở lạnh.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Đặt nước đ&aacute; l&ecirc;n mặt đất gần gốc c&acirc;y Mai.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tưới rửa nhẹ nh&agrave;ng c&aacute;c nụ hoa v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm để l&agrave;m sạch bụi v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở nhanh hơn.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngắt đọt non nhằm tập trung dinh dưỡng v&agrave;o hoa v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sử dụng một số loại thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở sớm.

</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Khi Hoa Mai nở sớm

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Khi l&aacute; Mai v&agrave;ng bắt đầu phai v&agrave; nụ hoa đ&atilde; kh&aacute; lớn, Mai c&oacute; khả năng nở sớm. Trong trường hợp n&agrave;y, bạn cần lặt l&aacute; muộn hơn so với kế hoạch ban đầu, v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 20 th&aacute;ng Chạp.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Cũng giống như c&aacute;ch k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở sớm, bạn cũng n&ecirc;n ngưng tưới nước trong một ng&agrave;y v&agrave; tưới th&ecirc;m ph&acirc;n NPK 5-0-2. Điều n&agrave;y sẽ hiệu quả trong việc hạn chế hoa Mai nở sớm. Ngo&agrave;i ra, bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng việc tưới ph&acirc;n lo&atilde;ng để k&iacute;ch th&iacute;ch hoa nở muộn hơn, như l&agrave;m chậm sự ph&aacute;t triển của hoa Mai. C&ocirc;ng thức pha thuốc lo&atilde;ng l&agrave; 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ph&acirc;n ure pha với 8 l&iacute;t nước v&agrave; tưới mỗi 5 ng&agrave;y một lần.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Chăm s&oacute;c c&acirc;y Mai v&agrave;ng để hoa nở đ&uacute;ng dịp Tết l&agrave; điều hy vọng sẽ gi&uacute;p c&acirc;y Mai v&agrave;ng của bạn nở hoa rực rỡ đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết, mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng v&agrave; tươi mới cho gia đ&igrave;nh.Nếu bạn kh&ocirc;ng biết vườn mai vang o dau dep nhat ? Th&igrave; h&atilde;y t&igrave;m hiểu v&agrave; tới đ&oacute; để tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; tết khi đi du ngoạng,

<p style="text-align: justify;">

tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy