tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

  Hội nghị Thành Lập Hợp Tác Xã Mai Vàng Hoàng Long Tại Xã Tân Tây, Long An (30 views)

3 May 2024 09:37

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hội nghị Th&agrave;nh Lập Hợp T&aacute;c X&atilde; Mai V&agrave;ng Ho&agrave;ng Long Tại X&atilde; T&acirc;n T&acirc;y, Long An

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ng&agrave;y 19/03/2024, tại nh&agrave; &ocirc;ng Huỳnh Văn Thủy - chủ vườn mai nổi tiếng &ldquo;Ba Thủy Trăm Điều May&rdquo;, x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y đ&atilde; diễn ra Hội nghị th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long. Sự kiện n&agrave;y đ&aacute;nh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ph&aacute;t triển l&agrave;ng nghề trồng mai v&agrave;ng v&agrave; quảng b&aacute; ng&agrave;nh nghề đặc trưng của tỉnh Long An đến khắp mọi miền đất nước.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hội nghị được tổ chức bởi Ban s&aacute;ng lập Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long với sự đồng &yacute; v&agrave; ủng hộ từ Đảng ủy x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde;. Buổi lễ c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đại biểu, bao gồm &ocirc;ng Trần Ho&agrave;i Bảo, Ph&oacute; Chủ tịch phụ tr&aacute;ch Li&ecirc;n minh hợp t&aacute;c x&atilde; tỉnh Long An, &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Anh Tuấn, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện, c&ugrave;ng với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể x&atilde; v&agrave; những người n&ocirc;ng d&acirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch nghề trồng cay mai vang .

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long được th&agrave;nh lập với vốn điều lệ ban đầu l&agrave; 400 triệu đồng v&agrave; 31 th&agrave;nh vi&ecirc;n, tr&ecirc;n diện t&iacute;ch khoảng 40 ha. Với sứ mệnh ph&aacute;t triển l&agrave;ng nghề, hỗ trợ mua b&aacute;n c&aacute;c loại mai th&agrave;nh phẩm, bonsai, c&acirc;y con giống, v&agrave; cung cấp dịch vụ phun thuốc bằng m&aacute;y bay kh&ocirc;ng người l&aacute;i, hợp t&aacute;c x&atilde; kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để n&acirc;ng cao gi&aacute; trị kinh tế của nghề trồng mai v&agrave;ng tại x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y v&agrave; khu vực l&acirc;n cận.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong hội nghị, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n, điều lệ, v&agrave; phương &aacute;n sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ 2024-2029. Ban s&aacute;ng lập chia sẻ rằng, với sự hỗ trợ từ ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; sự hợp t&aacute;c chặt chẽ của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long sẽ kh&ocirc;ng chỉ cung cấp c&aacute;c sản phẩm chất lượng cao m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh l&agrave;ng nghề trồng mai v&agrave;ng Long An ra ngo&agrave;i thị trường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự ra đời của Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long thể hiện kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n v&agrave; tạo dựng thương hiệu mai v&agrave;ng đặc trưng của x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong hợp t&aacute;c x&atilde; c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng một cộng đồng n&ocirc;ng d&acirc;n đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, v&agrave; c&ugrave;ng hướng đến mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế bền vững. Qua đ&oacute;, họ mong muốn giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống của nghề trồng mai vang que dua ben tre , một n&eacute;t đẹp kh&ocirc;ng chỉ của Long An m&agrave; c&ograve;n của cả đất nước.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai V&agrave;ng: Kết Nối Sản Xuất, Th&uacute;c Đẩy Kinh Doanh v&agrave; Ph&aacute;t Triển Bền Vững

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai V&agrave;ng được th&agrave;nh lập với sứ mệnh li&ecirc;n kết c&aacute;c nh&agrave; sản xuất, tạo dựng mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp b&ecirc;n ngo&agrave;i. Mục ti&ecirc;u của Hợp t&aacute;c x&atilde; l&agrave; x&acirc;y dựng một hệ thống cung ứng dịch vụ hiệu quả, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng bị &eacute;p gi&aacute;. Qua đ&oacute;, Hợp t&aacute;c x&atilde; hướng tới việc tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m, tăng thu nhập cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; người lao động tại địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai V&agrave;ng c&ograve;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật, gi&uacute;p n&acirc;ng cao năng suất v&agrave; chất lượng sản phẩm. Sự hợp t&aacute;c chặt chẽ giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hợp t&aacute;c x&atilde; v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c trong ng&agrave;nh sẽ g&oacute;p phần khẳng định uy t&iacute;n của sản phẩm tr&ecirc;n thị trường. Để hỗ trợ hoạt động sản xuất, Hợp t&aacute;c x&atilde; cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả sản xuất.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong hội nghị th&agrave;nh lập, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; phương &aacute;n sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị cũng đ&atilde; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 9 th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; Ban Kiểm so&aacute;t gồm 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Nguyễn Văn Chẳn được bầu l&agrave;m Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp t&aacute;c x&atilde;, với nhiệm vụ dẫn dắt v&agrave; điều h&agrave;nh hoạt động của Hợp t&aacute;c x&atilde; trong nhiệm kỳ mới.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, &ocirc;ng Trần Ho&agrave;i Bảo, Ph&oacute; Chủ tịch phụ tr&aacute;ch Li&ecirc;n minh hợp t&aacute;c x&atilde; tỉnh Long An, đ&atilde; n&ecirc;u ra 5 bản chất cốt l&otilde;i của Hợp t&aacute;c x&atilde; v&agrave; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu&acirc;n thủ những nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y để đảm bảo sự ph&aacute;t triển bền vững. &Ocirc;ng cũng chia sẻ một số ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan c&ugrave;ng những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u để Hội đồng quản trị c&oacute; thể &aacute;p dụng trong qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển Hợp t&aacute;c x&atilde;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai V&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ mang lại lợi &iacute;ch kinh tế m&agrave; c&ograve;n tạo ra một cộng đồng li&ecirc;n kết sản xuất mạnh mẽ, th&uacute;c đẩy sự đổi mới v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ. Với một Hội đồng quản trị năng động v&agrave; sự hỗ trợ từ c&aacute;c cơ quan địa phương, Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai V&agrave;ng c&oacute; thể hướng tới một tương lai ph&aacute;t triển bền vững, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; cộng đồng địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ph&aacute;t Biểu của Trần Ho&agrave;i Bảo &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Phụ Tr&aacute;ch Li&ecirc;n Minh Hợp T&aacute;c X&atilde; Tỉnh Long An Tại Hội Nghị Th&agrave;nh Lập Hợp T&aacute;c X&atilde; Mai V&agrave;ng Ho&agrave;ng Long

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tại hội nghị th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long, &ocirc;ng Trần Ho&agrave;i Bảo, Ph&oacute; Chủ tịch phụ tr&aacute;ch Li&ecirc;n minh hợp t&aacute;c x&atilde; tỉnh Long An, đ&atilde; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc th&agrave;nh lập hợp t&aacute;c x&atilde; n&agrave;y trong việc th&uacute;c đẩy kinh tế địa phương v&agrave; tạo th&ecirc;m nguồn thu nhập cho người d&acirc;n tại l&agrave;ng mai x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y. &Ocirc;ng khẳng định rằng nghề trồng mai đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh một n&eacute;t đặc trưng của v&ugrave;ng đất n&agrave;y, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội của x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y cũng như huyện Thạnh H&oacute;a.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khi nhắc đến x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y, nhiều người thường nghĩ đến những c&aacute;nh đồng l&uacute;a bạt ng&agrave;n, nhưng ng&agrave;y nay, điểm nhấn mới của địa phương ch&iacute;nh l&agrave; những vuon mai dep rực rỡ mỗi dịp xu&acirc;n về. Sự thay đổi n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đem lại vẻ đẹp cho cảnh quan m&agrave; c&ograve;n tạo ra thu nhập ổn định cho người d&acirc;n. Việc th&agrave;nh lập Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long l&agrave; một bước tiến quan trọng, cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&agrave; sản xuất v&agrave; kinh doanh mai v&agrave;ng li&ecirc;n kết với nhau, tạo ra một m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế bền vững v&agrave; hiệu quả hơn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Ocirc;ng Trần Ho&agrave;i Bảo cũng chia sẻ về tiềm năng to lớn của ng&agrave;nh trồng mai v&agrave;ng đối với sự ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y. Sự xuất hiện của Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ hỗ trợ kinh tế địa phương m&agrave; c&ograve;n th&uacute;c đẩy sự kết nối v&agrave; hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c nh&agrave; sản xuất, doanh nghiệp, v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. &Ocirc;ng hy vọng rằng, với sự hỗ trợ v&agrave; nỗ lực từ c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan, ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển mạnh mẽ, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển kinh tế của to&agrave;n tỉnh Long An.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự ra đời của Hợp t&aacute;c x&atilde; Mai v&agrave;ng Ho&agrave;ng Long kh&ocirc;ng chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n hợp t&aacute;c x&atilde; m&agrave; c&ograve;n mở ra cơ hội cho người d&acirc;n địa phương trong việc tiếp cận c&aacute;c phương ph&aacute;p sản xuất ti&ecirc;n tiến v&agrave; c&aacute;c dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p ng&agrave;nh trồng mai v&agrave;ng tại T&acirc;n T&acirc;y c&oacute; bước ph&aacute;t triển mới, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự thịnh vượng chung của tỉnh Long An.

tramanh3004123

tramanh3004123

Guest

tramanh3004123@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy