nguyencuong070421

nguyencuong070421

Guest

nguyencuong070421@gmail.com

  Bí Quyết Lựa Chọn Bồn Trồng Đỉnh Cao Cho Cây Mai Ghép và Mai Bonsai - Tôn Dáng Độc Đáo! (19 views)

12 Oct 2023 08:39

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Khi Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n đang đến gần, nhu cầu mua bồn trồng c&acirc;y cảnh ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, đặc biệt l&agrave; trong việc chọn lựa bồn trồng cho </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">c&aacute;c giống mai ở việt nam</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">, điều n&agrave;y thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều người. Tuy nhi&ecirc;n, l&agrave;m thế n&agrave;o để lựa chọn một bồn trồng đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp để n&acirc;ng t&ocirc;n vẻ đẹp của c&acirc;y mai? H&ocirc;m nay, t&ocirc;i sẽ c&ugrave;ng bạn t&igrave;m c&acirc;u trả lời trong b&agrave;i viết n&agrave;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Việc chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai gh&eacute;p v&agrave; mai bonsai l&agrave; một bước quan trọng v&agrave; đ&ograve;i hỏi nhiều thời gian, v&igrave; bồn trồng c&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y m&agrave; c&ograve;n phải ph&ugrave; hợp với th&acirc;n c&acirc;y, để tạo n&ecirc;n một c&acirc;y mai với h&igrave;nh d&aacute;ng độc đ&aacute;o v&agrave; quyến rũ hơn.</span>

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">C&aacute;ch Chọn Bồn cho C&acirc;y Mai Gh&eacute;p</span></h1>
<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">Đặc Điểm của Bồn Trồng cho C&acirc;y Mai Gh&eacute;p</span></h2>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai gh&eacute;p th&iacute;ch đất ẩm m&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch đất ngập nước, do đ&oacute;, bồn trồng c&acirc;y cần phải c&oacute; &iacute;t nhất từ 1-2 lỗ tho&aacute;t nước ở đ&aacute;y. Những lỗ tho&aacute;t nước n&agrave;y cần lớn hơn so với những bồn trồng c&acirc;y cảnh kh&aacute;c cho dịp Tết. Bồn trồng cần c&oacute; dung t&iacute;ch đủ lớn để chứa đủ lượng đất cần thiết để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y mai suốt &iacute;t nhất 1 năm.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bộ rễ của c&acirc;y mai gh&eacute;p c&oacute; k&iacute;ch thước lớn, do đ&oacute;, khi c&acirc;y trưởng th&agrave;nh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n trồng trong bồn nhỏ. Bồn cần c&oacute; đ&aacute;y s&acirc;u để chứa bộ rễ lớn. Mặt đ&aacute;y bồn cần phẳng, kh&ocirc;ng c&oacute; lồi l&otilde;m để tr&aacute;nh tạo điều kiện cho nước đọng lại v&agrave; g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng thối rễ, đặc biệt l&agrave; rễ ch&iacute;nh (rễ c&aacute;i của c&acirc;y mai rất d&agrave;i v&agrave; c&oacute; khả năng b&aacute;m trụ mạnh mẽ khi trồng trực tiếp v&agrave;o đất).</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai gh&eacute;p cần phải c&oacute; k&iacute;ch cỡ ph&ugrave; hợp với k&iacute;ch thước của t&aacute;n l&aacute; của c&acirc;y: t&aacute;n l&aacute; của c&acirc;y mai c&agrave;ng rộng, bề mặt miệng bồn trồng cũng phải rộng theo, sao cho ph&ugrave; hợp với diện t&iacute;ch t&aacute;n l&aacute; chiếu xuống. Thường, bồn trồng mai gh&eacute;p c&oacute; miệng tr&ograve;n.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai mới gh&eacute;p sẽ li&ecirc;n tục tăng k&iacute;ch thước về bộ rễ, t&aacute;n l&aacute;, c&agrave;nh v&agrave; chiều cao. V&igrave; vậy, khi c&acirc;y trưởng th&agrave;nh hơn, bạn mới c&oacute; thể lựa chọn bồn trồng đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp với c&acirc;y của m&igrave;nh.</span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">M&agrave;u Sắc v&agrave; Kiểu D&aacute;ng của Bồn Trồng cho C&acirc;y Mai Gh&eacute;p</span></h2>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong việc lựa chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai gh&eacute;p, kh&ocirc;ng cần qu&aacute; quan t&acirc;m đến m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu d&aacute;ng. Bởi v&igrave; c&acirc;y mai gh&eacute;p thường được tạo ra với sự kh&eacute;o l&eacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo của nghệ nh&acirc;n, với nhiều d&aacute;ng vẻ đẹp v&agrave; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của người xem, do đ&oacute;, gi&aacute; trị ch&iacute;nh của bồn cảnh ở đ&acirc;y chỉ đ&oacute;ng vai tr&ograve; phụ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">M&agrave;u sắc của bồn trồng mai gh&eacute;p chỉ cần kh&ocirc;ng tr&aacute;i ngược ho&agrave;n to&agrave;n với m&agrave;u l&aacute; của c&acirc;y mai. Th&ocirc;ng thường, bồn trồng mai thường c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u tương phản với m&agrave;u vỏ c&acirc;y mai, tạo ra một sự đơn giản v&agrave; nghệ thuật. Đối với những c&acirc;y mai "c&oacute; tuổi," được uốn tỉa tỉ mỉ v&agrave; c&oacute; kiểu d&aacute;ng đẹp, c&oacute; thể trồng trong bồn men s&agrave;nh sứ để th&ecirc;m một ch&uacute;t c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt v&agrave;o vẻ đẹp của ch&uacute;ng.</span>

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">Mẹo Lựa Chọn Bồn Trồng cho C&acirc;y Mai Bonsai</span></h1>
<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">Đặc Điểm</span></h2>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kh&aacute;c với bồn trồng c&acirc;y mai gh&eacute;p, bồn trồng cho c&acirc;y mai bonsai kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi qu&aacute; nhiều về mẫu m&atilde;, chỉ cần đạt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau đ&acirc;y:</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng bồn c&oacute; lớp tr&aacute;ng men b&ecirc;n trong, v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể g&acirc;y kh&ocirc; hanh đất v&agrave; l&agrave;m cho rễ kh&ocirc;ng thể b&aacute;m chặt v&agrave;o bề mặt bồn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bồn trồng mai bonsai cần c&oacute; nhiều lỗ tho&aacute;t nước ở đ&aacute;y. Nếu lỗ tho&aacute;t qu&aacute; lớn, bạn c&oacute; thể sử dụng tấm lưới nhỏ để đặt l&ecirc;n tr&ecirc;n đ&aacute;y bồn, để ngăn đất trong bồn theo nước chảy ra ngo&agrave;i.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i ra, </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">chậu trồng mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> cũng cần c&oacute; phần đ&aacute;y cao hơn mặt đất khoảng 5cm để nước tưới v&agrave;o bồn dễ d&agrave;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i. Bồn trồng mai bonsai cũng cần c&oacute; dung t&iacute;ch đủ lớn để chứa đủ lượng đất cần thiết để duy tr&igrave; sự sống của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để tạo sự c&acirc;n đối giữa bồn v&agrave; c&acirc;y, bạn cần tu&acirc;n theo nguy&ecirc;n tắc rằng c&acirc;y lớn th&igrave; bồn lớn v&agrave; c&acirc;y nhỏ th&igrave; bồn nhỏ. Tương tự với mai gh&eacute;p, việc lựa chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai bonsai cũng cần đ&aacute;y s&acirc;u để chứa bộ rễ lớn v&agrave; cồng kềnh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">K&iacute;ch thước của bồn trồng phụ thuộc v&agrave;o chiều cao của c&acirc;y. C&acirc;y mai c&oacute; th&acirc;n cao th&igrave; cần bồn s&acirc;u v&agrave; lớn, c&ograve;n c&acirc;y mai c&oacute; th&acirc;n thấp th&igrave; vẫn cần bồn lớn để ph&ugrave; hợp.</span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">M&agrave;u Sắc v&agrave; Kiểu D&aacute;ng Khi Lựa Chọn Bồn Trồng cho C&acirc;y Mai Bonsai</span></h2>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">M&agrave;u sắc của bồn trồng cho c&acirc;y mai bonsai, c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; lớp men tr&aacute;ng, đều c&oacute; thể tạo n&ecirc;n một sự hấp dẫn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểu d&aacute;ng bồn ph&ugrave; hợp cho c&acirc;y mai bonsai c&oacute; thể l&agrave; h&igrave;nh tr&aacute;i xoan, h&igrave;nh chữ nhật, h&igrave;nh vu&ocirc;ng, h&igrave;nh tr&ograve;n, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o d&aacute;ng vẻ của c&acirc;y mai.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lựa chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai gh&eacute;p v&agrave; mai bonsai c&oacute; thể kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, nhưng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hướng dẫn v&agrave; lời khuy&ecirc;n trong b&agrave;i viết n&agrave;y, bạn c&oacute; thể tự tin hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chọn mua bồn cho c&acirc;y cảnh của m&igrave;nh. Đừng qu&ecirc;n rằm th&aacute;ng gi&ecirc;ng &acirc;m lịch l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng để chuyển c&acirc;y sang bồn mới v&agrave; thay đất. Qua việc lựa chọn kỹ lưỡng bồn trồng, bạn c&oacute; thể gi&uacute;p c&acirc;y mai thể hiện vẻ đẹp độc đ&aacute;o v&agrave; t&ocirc;n d&aacute;ng hơn, mang lại kh&ocirc;ng gian thiền định v&agrave; t&acirc;m hồn an l&agrave;nh trong ng&agrave;y Tết v&agrave; cả suốt cả năm.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hy vọng rằng b&agrave;i viết n&agrave;y đ&atilde; cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&uacute;p bạn c&oacute; th&ecirc;m kiến thức về việc lựa chọn bồn trồng cho c&acirc;y mai của m&igrave;nh. Ch&uacute;c bạn một m&ugrave;a Tết vui vẻ v&agrave; thịnh vượng!</span>

nguyencuong070421

nguyencuong070421

Guest

nguyencuong070421@gmail.com

wedwww

wedwww

Guest

aavash.izack@falltrack.net

15 Oct 2023 22:30 #1

오피타임 (lodgment) represents the essence of comfort and convenience. Explore its importance and relevance.

wedwww

wedwww

Guest

aavash.izack@falltrack.net

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy