nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách coi sóc mai tuyệt vời, không tốn quá phổ biến thời gian (29 views)

10 Nov 2023 15:43

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">đa số c&aacute;c loại mai tại </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">b&aacute;n mai v&agrave;ng tết 2024</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> cũng như những c&acirc;y trồng kh&aacute;c phải được coi s&oacute;c tỷ mỉ bằng c&aacute;c bước cơ bản như: tưới nước, ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; ph&ograve;ng tr&aacute;nh bệnh, trị bệnh&hellip; gi&uacute;p mai rừng c&oacute; thể sinh trưởng tốt v&agrave; ra hoa đẹp như &yacute;.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Tưới nước</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai c&oacute; thể chịu nắng hạn, nhưng ko c&oacute; tức thị c&oacute; khả năng chịu hạn cao. Trong m&ugrave;a nắng, ta n&ecirc;n chăm lo tưới nước. Với giống mai trồng đại tr&agrave; ngo&agrave;i vườn, mỗi ng&agrave;y hoặc c&aacute;ch ng&agrave;y tưới nước một lần mới tốt. Tưới thẳng v&agrave;o gốc v&agrave; xịt nước với tia nhỏ l&ecirc;n khắp t&aacute;n l&aacute; lại tốt hơn. N&ecirc;n tưới v&agrave;o khi s&aacute;ng sớm (trước 9 giờ) hoặc tưới v&agrave;o l&uacute;c chiều m&aacute;t.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&agrave;o m&ugrave;a mưa, mai trồng trong vườn khỏi tưới cũng được, trừ t&igrave;nh huống phổ biến ng&agrave;y nắng gắt k&eacute;o d&agrave;i th&igrave; phải tưới nước để giữ đất đủ ẩm. Mai kiểng trồng trong chậu thường bị kh&ocirc; nước v&igrave; đất đựng trong chậu qu&aacute; &iacute;t n&ecirc;n kh&ocirc;ng giữ ẩm được l&acirc;u. Như thế n&ecirc;n, mai kiểng trồng trong chậu phải tưới nước mỗi ng&agrave;y, ng&agrave;y tưới hai lần (s&aacute;ng, chiều).</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phải lưu &yacute; đến độ r&uacute;t nước của từng chậu, v&iacute; như thấy c&oacute; t&igrave;nh huống &uacute;ng nước phải sử dụng que nhỏ th&ocirc;ng ngay, nếu để l&acirc;u </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai đẹp</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> sẽ bị chết v&igrave; bộ rễ bị hư.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- B&oacute;n ph&acirc;n</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trồng mai v&agrave;ng phải b&oacute;n ph&acirc;n, nhất l&agrave; đối với c&acirc;y trồng trong chậu, sau l&uacute;c tỉa c&agrave;nh tạo d&aacute;ng cho ch&uacute;ng ta cần b&oacute;n ph&acirc;n cho mai sinh trưởng tốt về c&agrave;nh l&aacute;.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">khi n&agrave;y y&ecirc;u cầu đạm v&agrave; l&acirc;n rộng r&atilde;i hơn, kali &iacute;t cũng được. C&oacute; thể d&ugrave;ng ph&acirc;n Đầu Tr&acirc;u NPK 20-20-15TE, xới đất l&ecirc;n b&oacute;n, lấp đất lại. Lượng b&oacute;n mỗi lần kh&ocirc;ng cần nhiều: khoảng 40-50 g/chậu chứa 50-60kg đất (đối với c&acirc;y mai rừng trồng ngo&agrave;i đất lượng b&oacute;n như vậy như trong chậu nhưng b&oacute;n xa gốc c&acirc;y, khoảng r&igrave;a ngo&agrave;i của t&aacute;n c&acirc;y), tưới đủ nước thường xuy&ecirc;n (trong m&ugrave;a kh&ocirc;). Mỗi th&aacute;ng b&oacute;n 2-3 lần, Nh&igrave;n v&agrave;o thấy c&acirc;y ra l&aacute;, c&agrave;nh l&aacute; xum xu&ecirc; l&agrave; được. Nếu thấy l&aacute; qu&aacute; đậm th&igrave; giảm số lượng cũng như số lần b&oacute;n xuống.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&agrave;o m&ugrave;a mưa trong khoảng th&aacute;ng 6-10 dương lịch, sử dụng NPK Đầu Tr&acirc;u 13-13-13TE để b&oacute;n, mỗi lần b&oacute;n 40-50g/chậu chứa 50-60kg đất, 15-20 ng&agrave;y b&oacute;n một lần. B&oacute;n c&aacute;c loại ph&acirc;n tr&ecirc;n đ&atilde; cung ứng phần lớn c&aacute;c chất đa lượng v&agrave; vi lượng cho mai. Tuy thế l&uacute;c thay đất hoặc sau 3-4 th&aacute;ng nhắc bắt đầu từ thay đất c&oacute; thể b&oacute;n th&ecirc;m ph&acirc;n chuồng: ph&acirc;n b&ograve;, heo, g&agrave; vịt đ&atilde; ủ kỹ kết hợp với tro trấu cũng rất tốt.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Diệt cỏ dại, bắt s&acirc;u</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cỏ dại tranh ăn chất bổ của ph&acirc;n được b&oacute;n v&agrave;o đất, Do vậy cần phải ti&ecirc;u diệt ngay. N&ecirc;n diệt cỏ v&agrave;o trước m&ugrave;a mưa h&agrave;ng năm. Về s&acirc;u bệnh, c&acirc;y mai rừng c&oacute; đặc t&iacute;nh kh&aacute;ng bệnh cao, n&ecirc;n &iacute;t bị s&acirc;u rầy ph&aacute; hại, thế nhưng kh&ocirc;ng hề l&agrave; ko c&oacute;. Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n Nh&igrave;n v&agrave;o, giả dụ ph&aacute;t hiện c&oacute; s&acirc;u rầy th&igrave; n&ecirc;n tận diệt ngay. 1 Số s&acirc;u, rầy ch&iacute;nh hại c&acirc;y mai: S&acirc;u đục th&acirc;n, rầy b&ocirc;ng, s&acirc;u tơ, s&acirc;u n&aacute;i.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Trẩy (lặt) l&aacute; mai</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đ&acirc;y l&agrave; việc l&agrave;m gi&uacute;p mai rừng nở hoa đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết. Thời k&igrave; để trẩy l&aacute; mai kh&ocirc;ng phổ biến, thực hiện xong trong ng&agrave;y mới tốt. Nếu k&eacute;o d&agrave;i th&igrave; mai sẽ nở hoa ko đ&uacute;ng ng&agrave;y. Muốn c&acirc;y mai trổ hoa rộng r&atilde;i, người trồng mai cần trẩy hết l&agrave; non, l&aacute; gi&agrave;, lưu &yacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m gẫy ngọn c&agrave;nh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/diem-thu-mua-mai-vang-gia-tot/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy